Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

E-shop Arena Olomouc je autorizovaným prodejcem oficiálního distributora značky ARENA pro Českou republiku. Následující obchodní podmínky se vztahují na elektronický obchod (e-shop), dostupný na adrese www.arena-olomouc.cz, jehož provozovatelem je Josef Lechner, Krátká 462/7, 783 36 Křelov – Břuchotín, Česká republika. IČ: 68183569, DIČ: CZ6501150260. Obchodní podmínky doplňují smlouvu, kterou uzavírá zákazník s prodávajícím.

Kontaktní údaje/provozovna

Arena Olomouc
Adresa: Denisova 314/5, 779 00 Olomouc, Česká republika.
Bankovní spojení: 19-921340237/0100
Telefon: +420 777 222 136
E-mail: info@arena-olomouc.cz

Vymezení právních vztahů

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem – spotřebitelem, těmito obchodními podmínkami neupravenými, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění – občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a platnými předpisy upravujícími vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem. Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, tedy je velkoodběratelem, se řídí rovněž těmito podmínkami a v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. – obchodním zákoníkem. Případné úpravy těchto podmínek, které musí být v souladu se zákonem, musí být schváleny oběma smluvními stranami písemnou formou.

Vymezení zákazníků

Zákazník, který je spotřebitelem, uzavírá a plní kupní smlouvu v podobě spotřeby zboží. Nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zákazník, který není spotřebitelem, ale je velkoodběratelem, uzavírá a plní kupní smlouvu za účelem své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Způsob nákupu

V e-shopu Arena Olomouc lze nakupovat s registrací i bez registrace. Zákazník, který je spotřebitelem, se nemusí ke koupi zboží registrovat. Zákazník, který není spotřebitelem, ale je velkoodběratelem, se může před koupí zboží registrovat a před každým nákupem se přihlásit do svého uživatelského účtu. Tím získá přístup k velkoobchodním cenám (bez DPH 21 %) nabízeného zboží. Před dokončením objednávky je velkoodběratel povinen si zkontrolovat, zda jeho údaje obsahují IČ. Pokud není IČ obsaženo, není možné uzavřít objednávku za velkoobchodních podmínek a případná objednávka se řídí spotřebitelskými cenami.

Cena zboží

Ceny uvedené v seznamech produktů e-shopu jsou uvedeny včetně DPH 21 %. V detailu a objednávce je uvedena cena jak bez DPH, tak s DPH 21 %. K ceně může být připočtena cena za platbu a dopravu dle zákazníkem zvoleného způsobu platby a dopravy.

Vznik kupní smlouvy

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Neznalost obchodních podmínek zákazníka neomlouvá.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem. Prodávající zašle na základě objednávky zákazníkovi informace o stavu dodání objednaného zboží.

Zboží odebrané z e-shopu zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku jeho úplného zaplacení. Okamžikem platby se rozumí při bezhotovostní platbě připsání kupní ceny (včetně poštovného, balného, přepravného) na účet prodávajícího. Vlastnické právo na zboží přechází na zákazníka ke dni převzetí, respektive zaplacení finanční částky za objednávané zboží.

Prodávající ke každé vyřizované objednávce přiloží daňový doklad (fakturu) obsahující veškeré náležitosti včetně uvedení cen za jednotlivé položky s vyznačením DPH. Daňový doklad (faktura) současně slouží jako dodací a záruční list. Prodávající nenese odpovědnost za špatně uvedené kontaktní údaje zákazníkem, které znemožní dodání objednávky.

Storno objednávky

Zákazník má právo zrušit objednávku do doby, než je mu zaslán předpokládaný termín expedice zásilky, tedy než prodávající potvrdí převzetí objednávky. Později uplatněné zrušení objednávky má za následek povinnost zákazníka uhradit prodávajícímu vzniklou škodu. Zákazník je v tomto případě povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vynaložené náklady na obstarání zboží nebo náklady, které musel provozovatel vynaložit na zbytečnou dopravu.

Podmínky dodání zboží a platby

Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je veškeré zboží, které je na skladě, expedováno nejpozději třetí pracovní den po obdržení objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, kdy není zboží momentálně skladem, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

Není-li část z objednaného zboží skladem, bude celá objednávka pozastavena a zákazník informován o přibližném možném termínu vyřízení celé objednávky. Zákazník na základě této informace může požádat o zaslání té části zboží, která je skladem, v rámci lhůty stanovené obchodními podmínkami, a zbytku, jakmile bude k dispozici.

Poštovné se odvíjí od zvoleného typu platby a dopravy, zásilky nejsou expedovány do zahraničí.

Možnosti dodání zboží

Možnosti platby za zboží

Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez zavinění provozovatele (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením, nebo úmyslně nepřevzal aj.), bude zákazník o této situaci informován s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu provozovatel očekává v termínu 7 kalendářních dnů od odeslání zprávy.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí objednaného zboží. V takovém případě je zákazník povinen svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží a zboží vrátit kompletní v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu (myšleno nepoškozeném obalu výrobku) včetně příslušenství, záručního listu, návodu apod. společně s dokladem o koupi zboží. V případě vrácení použitého, nekompletního, nebo poškozeného zboží má prodávající nárok na vrácení částky snížené o nutné náklady na uvedení zboží do původního stavu. Zákazník může zboží vrátit prodávajícímu osobně na adrese provozovny uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo zasláním zboží poštou na stejnou adresu. Kupní cena je vrácena výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníka.

Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zásilku zaslanou mu na dobírku. Takováto zásilka není ani považována za odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku v zákonem stanovené lhůtě.

Uplatní-li zákazník toto právo, má prodávající povinnost uhradit zákazníkovi vynaložené finanční prostředky ve výši kupní ceny objednávaného zboží a ceny dopravy dle nejnižší aktuální sazby dopravce. Prodávající nemá povinnost uhradit náklady zákazníka spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit vynaloženou finanční částku za zakoupené zboží zákazníkovi nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží prodávajícímu.

Záruční podmínky a reklamace

Záruční doba

Záruční doba pro objednávané zboží se řídí platným občanským zákoníkem, konkrétně § 2165 zákona č. 89/2012 Sb. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží a končí přesně po 24 měsících od převzetí zboží v případě zákazníka, který je spotřebitelem, a po 12 měsících od převzetí zboží v případě zákazníka, který je velkoodběratelem. Ze strany prodávajícího může být stanovená záruční doba prodloužena, odpovídá-li to parametrům výrobku. Záruční doba se vždy prodlužuje po dobu, během které bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží, anebo pokud byla vyměněna část výrobku, začne běžet nová záruční doba k výrobku, respektive k jeho nové části.

Prodávající se zbavuje odpovědnosti za vady vzniklé:

  1. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jimi byl výrobek opatřen. Pokud je zákazník zároveň spotřebitelem, nezaniká záruka jako celek, ale zaniká právo reklamovat ty vady, které vznikly v souvislosti s porušením ochranných nálepek.
  2. Neodbornou instalací, zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem.
  3. Poškozením přírodními živly či násilnými útoky třetích osob.
  4. Poškozením nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamace při převzetí výrobku

V případě, kdy zboží není při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li tento postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Rozporem s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované či není v odpovídajícím množství, hmotnosti apod.

Reklamace v záruční lhůtě

Při zjištění vady výrobku má zákazník právo toto zboží reklamovat, tj. bezodkladně prodávajícímu oznámit, že převzatý výrobek vykazuje vadu, a sdělit, jakým způsobem se vada projevuje. Jde-li o vadu odstranitelnou, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Pokud tento postup není možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

K uplatnění reklamace je nutné, aby zákazník zaslal společně s výrobkem (v obalu, který brání poškození při jeho přepravě) také kopii faktury či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího. Za den uplatnění reklamace je považován den doručení reklamovaného zboží a dokladu na adresu prodávajícího.

Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné zdůvodnění zamítnutí reklamace.

O reklamaci rozhoduje prodávající obratem, ve složitých případech do tří pracovních dní. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich uplatnění.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má zákazník také právo na úhradu nutných nákladů k tomuto odstoupení.

Ochrana osobních dat

Veškeré nakládaní s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním závazné objednávky v e-shopu dává zákazník prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o svých učiněných nákupech. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními daty zákazníků důvěrně, veškeré údaje slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího.

Osobní údaje získané prodávajícím v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky nejsou a nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům uvedených v rámci koupě zboží v e-shopu a jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kontaktujte prodávajícího na e-mailu info@arena-olomouc.cz.

Komunikace

Veškeré náklady na komunikaci se řídí běžnými tarify operátora.

Platnost a účinnost obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 20. 11. 2015.